Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2015

Máy châm clo có chuyển đổi tự động

m¸y ch©m clo 480 cã chuyÓn ®æi tù ®éng
H·ng SX: Severn Trent - Mü
Model: ADVANCE 480
Trän bé bao gåm:
 - 02 ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh ch©n kh«ng c«ng suÊt max  : (0-0.2; 0-0.5; 0-1; 0- 2) kg/h
 - 01 thiÕt bÞ ®Þnh l­îng clo lo¹i (0-0.2; 0-0.5; 0-1; 0-2)kg/h
¸p lùc lµm viÖc lín nhÊt : 14 Bar
NhiÖt ®é lµm viÖc : -5°C ®Õn 50°C
D¶i ®iÒu chØnh b»ng tay : 20:1
 - 01 bé chuyÓn ®æi tù ®éng model : AS100C
 - 01 Ejector
 - èng dÉn PE lo¹i 3/8"
 - Phụ kiện: Gioăng chì (10 cái), clê để mở van đầu bình loại chuyên dụng, 01 bình chứa (NH3) để thử độ kín của đường ống, bịt kín  đầu ống xả (vent).
Chú ý: Nếu treo tường thì cần thêm phụ kiện để treo tường cho thiết bị điều chỉnh chân không gồm:
 + 02 ống đồng dẫn hơi clo
 + 02 bộ gá treo tường, bẫy chất lỏng, hâm nhiệt